Metafizyka

„Grodziszcze”, fot. Liliana Hilsberg, 2010

Metafizyka to podstawowy dział filozofii. Jest rozumowym rozpoznaniem podstaw świata, czyli: czasu, przestrzeni i świadomości. Przede wszystkim składa się na to rozróżnienie, co w świecie jest rzeczywiste, co – pozorne, a także – czym jest i jak działa relacja istot rozumnych i świata. Metafizyka dotyka przedmiotu zainteresowania każdej z nauk, lecz sama jest pozanaukowa – biorąc pod uwagę współczesne rozumienie nauki. Rozumienie to zgrabnie przedstawił Karol Tarnowski, filozof, w zbiorze esejów ”Człowiek i transcendencja”, wydanym przez Znak w 2007 roku. „Otóż nauka („ścisła”) spogląda na rzeczywistość, po pierwsze: jako na zespół tego, co może być „matematyzowalne” oraz sprawdzalne z zewnątrz przez dowolnego, odpowiednio wykwalifikowanego obserwatora; po drugie: jako na zespół przedmiotów w stosunku do obserwatora zewnętrznych, podatnych na oderwane, choć bynajmniej nie zawsze bezinteresowne, operacje pojęciowe.” Filozofia natomiast jest zindywidualizowana, myśl należy do tego, kto myśli; prawda to rzeczywistość (czym jest i jaki jest świat), a nie – pogląd, wyrażony zgodnie przez uznane gremium. Ponadto, nie da się oddzielić świata od istnienia w nim człowieka, jego świadomości i rozumu. Nie ma ograniczeń w źródłach i sposobach pozyskiwania danych. Nie ma ograniczeń w myśleniu.

Dobrą dekadę temu zabrałam się za badanie zasad, które powinny rządzić projektowaniem w przestrzeni, a zwłaszcza – projektowaniem zieleni, realizującym się w czasie. Dotarłam do metafizyki – rozpoznawania, czym jest przestrzeń i czas.

Zapraszam do lektury publikowanych przeze mnie artykułów oraz wpisów w Aktualnościach.